Reglement Klachtencommissie LRRC

I. Samenstelling commissie
1. De commissie bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter. De voorzitter is belast met de leiding.
2. Het bestuur van de Leiden Road Runners Club, gevestigd te Leiden, (hierna te noemen LRRC) benoemt de voorzitter; de overige 2 leden worden benoemd door de voorzitter, al dan niet uit de leden van de LRRC na voorafgaand overleg met het bestuur.
3. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn eenmaal voor een nieuwe periode herbenoembaar.

II. Taak commissie
1. De commissie heeft tot taak klachten te behandelen van een lid van LRRC over een gedraging van LRRC, haar bestuur, een trainer, medewerker of ander lid van LRRC.
Alvorens een klacht in behandeling te nemen, hoort de commissie beide partijen om zo te trachten een klachtenbehandeling te voorkomen
2. De commissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren. De uitspraak van de commissie bestaat uit haar bevindingen met betrekking tot het onderzoek naar de klacht, met daaraan toegevoegd haar oordeel en eventuele aanbevelingen teneinde in de toekomst klachten te voorkomen.
3. De commissie neemt met meerderheid van stemmen een beslissing omtrent de gegrondheid van de klacht, alsmede over de aanbevelingen.
4. De commissie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van haar uitspraken of aanbevelingen.
5. Beide partijen ontvangen de tekst van de uitspraak van de commissie.

III. Geheimhouding
De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens, die hen bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.

IV. Mondelinge behandeling
1. Indien de commissie dit nodig acht of indien één partij of beide partijen hiertoe de wens te kennen geven, worden beide partijen opgeroepen, teneinde mondeling te worden gehoord. De commissie stelt plaats, dag en uur vast en stelt partijen daarvan op de hoogte.
2. De commissie kan partijen op hun verzoek toestaan om getuigen of deskundigen mee te nemen en door haar te doen horen. De namen en adressen dienen uiterlijk één week voor de zitting van de commissie aan haar te zijn opgegeven.

V. Inlichtingen, getuigen en deskundigen
De commissie kan, indien zij dat noodzakelijk acht, zelf inlichtingen inwinnen, onder meer door het horen van getuigen of deskundigen, door het instellen van een onderzoek of door het doen instellen van een onderzoek door een of meer door haar aan te wijzen deskundigen. De commissie geeft daarvan kennis aan partijen. Partijen kunnen bij het horen van getuigen of deskundigen desgewenst aanwezig zijn. De commissie verstrekt een afschrift van het deskundigenrapport aan partijen, die daarop binnen twee weken schriftelijk bij commissie kunnen reageren. De commissie kan de termijn van twee weken bekorten of verlengen.

VI. Slotbepaling
1. Het reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur van LRRC.
2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de commissie naar redelijkheid en billijkheid.

Onze sponsors

Contact

Leiden Road Runners Club

Adres
Sportcomplex “De Vliet”
Voorschoterweg 8d
2324 NE Leiden

Tijdens trainingen telefonisch bereikbaar op
071 5765924

Social